Tài liệu học Javascript cơ bản

Người mới học javascript cơ bản nên tập trung vào các cấu trúc lặp, các hàm (function) và các kiểu dữ liệu của ngôn ngữ, sau đây là một số link về các chủ đề cho các bạn tham khảo.

Toán tử

Vòng lặp for – while

Switch case

https://freetuts.net/lenh-switch-case-trong-javascript-402.html

Break, continue

https://freetuts.net/lenh-break-continue-trong-javascript-382.html

Chuỗi (string)

chuyển đổi kiểu dữ liệu (data type)

Hàm

Lập trình hướng đối tượng – OOP

Đặc điểm của lập trình hướng đối tượng (OOP):

  • tính đóng gói
  • trừu tượng
  • kế thừa
  • đa hình.

Tiếng anh lần lượt là:

  • encapsulation
  • abstraction
  • inheritance
  • polymorphism

OOP explain

Tài Liệu tiếng Anh

Video

Quiz