Javascript cơ bản: callback

Callback là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp truyền 1 function lúc gọi hàm.Chúng ta sẽ đi làm bài tập A giao công việc xử lý văn phòng cho B, C, D. Mã html file index.html và baitap-callback.js như sau https://techmaster.vn/posts/34907/javascript-callback-la-gi https://viblo.asia/p/hieu-ve-callback-trong-javascript-pxvKokxyKLd https://coders.tokyo/2019/05/08/call-back-la-cai-quai-gi/ https://freetuts.net/callback-function-la-gi-callback-trong-javascript-759.html Call back in http request https://stackoverflow.com/questions/247483/http-get-request-in-javascript

Javascript cơ bản: JSON

Ứng dụng Javascript gửi request tương tác với API server, thì dữ liệu được đóng gói và format theo chuẩn để Client và Server có thể hiểu nhau. XML và JSON là các định dạng phổ biến được dùng cho việc này. JSON là viết tắt của json, định dạng hoàn toàn tương tự với […]

Javascript cơ bản: kiểu dữ liệu Map, Set

Trong JavaScript, Map là một loại object cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value, giống với object, tuy nhiên key trong map không chỉ là kiểu string mà key có thể là object https://completejavascript.com/map-trong-javascript-thi-sao/ https://ehkoo.com/bai-viet/map-set-javascript-es6-es2015 ttp://javascript.info/map-set http://javascript.info/keys-values-entries Kiến thức chung về Javascript http://javascript.info/garbage-collection https://www.htmldog.com/guides/javascript/

Javascript cơ bản: Kiểu dữ liệu đối tượng (Object)

Các kiểu dữ liệu cơ bản Javascript Javascript có các kiểu dữ liệu sau: Primitive Data (kiểu nguyên thủy) string number boolean undefined Complex Data (kiểu phức tạp) object function Chúng ta có thể kiểm tra kiểu của biến bằng toán tử typeof Kiểu dữ liệu object Kiểu đối tượng trong javascript bao gồm: Object, […]

Bài tập Javascript cơ bản – Kiểu dữ liệu String (Chuỗi)

một String (chuỗi) là một dãy các ký tự, các khai báo string trong javascipt Với khai báo trên các kí tự được sắp xếp liên tiếp nhau trong bộ nhớVd với chuỗi trên index từ 0 -> 15 nguồn Tham khảo bài viết: https://o7planning.org/vi/12199/huong-dan-ecmascript-string Bài tập 1 Viết hàm trả về 1 kí tự […]

Tài liệu học Javascript cơ bản

Người mới học javascript cơ bản nên tập trung vào các cấu trúc lặp, các hàm (function) và các kiểu dữ liệu của ngôn ngữ, sau đây là một số link về các chủ đề cho các bạn tham khảo. Toán tử https://freetuts.net/cac-toan-tu-trong-javascript-266.html Vòng lặp for – while https://techmaster.vn/posts/34890/lam-sao-de-tao-vong-lap-trong-javascript https://thachpham.com/web-development/javascript/vong-lap-javascript.html https://freetuts.net/vong-lap-while-do-while-trong-javascript-271.html Switch case https://freetuts.net/lenh-switch-case-trong-javascript-402.html Break, […]