Thứ tự chạy các lệnh trong Javascript Event loop

Javascript được thực thi ở 1 thread duy nhất (single-threaded), Javascript dùng Call stack để lưu các gọi các hàm lồng nhau, nếu nhiều hàm cùng cấp được gọi thì làm sao để biết trước được cái nào được gọi trước trong khi thực thi lệnh của Javascript, khi ấy khái niệm Task Queue của […]

Javascript cơ bản: ES6 Promise, Async/Await – cách giải quyết các Function lồng nhau phức tạp

Các function lồng nhau nhiều cấp trong Js là vấn đề muôn thuở, bạn thấy khi click button thì callback thực thi function f1, f1 lại gọi API lấy data để callback f2, f2 gọi API khác để lấy data callback f3, f3 gọi API để lưu trũ dữ liệu sau đó callback f4, …..Cứ […]

Javascript cơ bản: class và OOP

Tạo ra các đối tượng thường theo 3 cách sau: Tạo trược tiếp: var obj = {} Thông qua function có đầu vào để tạo ra các prototype Thông qua class có đầu vào để tạo ra các prototype OOP là gì? nó là viết tắt của Object Oriented Programming (lập trình hướng đối tượng). […]

Đáp án bài tập Javascript cơ bản Ajax – Thông tin Pokemon (Pokedex)

Giao diện trang chủ sẽ liệt kê các pokemon (pokemon.html) Khi vào chi tiết của 1 pokemon (poke.html) ta sẽ thấy mỗi pokemon sẽ nằm trong 1 hay nhiều loại (types), hay các hệ: lửa, nước, bay được, …Giao diện hiển thị mỗi loại (type.html) sẽ liệt kê các Pokemon giống trang chủ pokemon.html poke.html […]

Javascript cơ bản: jQuery selectors

Khi dùng thư viện jQuery để tương tác với DOM của HTML thì quan trọng nhất là làm sao lấy được DOM.Các hàm để lấy element của html bao gồm các hàm sau của document Bằng jQuery selectors, chúng ta có thể lấy element như các hàm querySelector hay querySelectorAll. Một số link tham khảo: […]

Đáp án bài tập Javascript cơ bản Ajax – Thời tiết của thành phố

Đáp án của Bài tập Javascript cơ bản: JSON Ajax.Trong phần này chủ yếu là lấy dữ liệu từ API server, dùng hàm jQuery.getJSON để khỏi phải mất công parse sang object khi lấy dữ liệu từ server so với hàm jQuery.get, còn nếu không bạn hãy dùng jQuery.ajax rồi thêm rong request gửi đi: […]