Javascript cơ bản: ES6 Promise, Async/Await – cách giải quyết các Function lồng nhau phức tạp

Các function lồng nhau nhiều cấp trong Js là vấn đề muôn thuở, bạn thấy khi click button thì callback thực thi function f1, f1 lại gọi API lấy data để callback f2, f2 gọi API khác để lấy data callback f3, f3 gọi API để lưu trũ dữ liệu sau đó callback f4, …..Cứ […]