Bài tập Javascript cơ bản – Kiểu dữ liệu String (Chuỗi)

một String (chuỗi) là một dãy các ký tự, các khai báo string trong javascipt Với khai báo trên các kí tự được sắp xếp liên tiếp nhau trong bộ nhớVd với chuỗi trên index từ 0 -> 15 nguồn Tham khảo bài viết: https://o7planning.org/vi/12199/huong-dan-ecmascript-string Bài tập 1 Viết hàm trả về 1 kí tự […]

Tài liệu học Javascript cơ bản

Người mới học javascript cơ bản nên tập trung vào các cấu trúc lặp, các hàm (function) và các kiểu dữ liệu của ngôn ngữ, sau đây là một số link về các chủ đề cho các bạn tham khảo. Toán tử https://freetuts.net/cac-toan-tu-trong-javascript-266.html Vòng lặp for – while https://techmaster.vn/posts/34890/lam-sao-de-tao-vong-lap-trong-javascript https://thachpham.com/web-development/javascript/vong-lap-javascript.html https://freetuts.net/vong-lap-while-do-while-trong-javascript-271.html Switch case https://freetuts.net/lenh-switch-case-trong-javascript-402.html Break, […]