Javascript cơ bản: jQuery selectors

Khi dùng thư viện jQuery để tương tác với DOM của HTML thì quan trọng nhất là làm sao lấy được DOM.Các hàm để lấy element của html bao gồm các hàm sau của document Bằng jQuery selectors, chúng ta có thể lấy element như các hàm querySelector hay querySelectorAll. Một số link tham khảo: […]

HTML CSS cơ bản

Một số tutorial về HTML và CSS cơ bản nhất cần nắm bắt khi thiết kế giao diện website.Cấu trúc layout (giao diện) web cơ bản gồm có các phần như header, footer, content và sidebar HTML https://learn.shayhowe.com/html-css/ https://htmldog.com/guides/html/beginner/ http://www.w3schools.com/html/default.asp CSS http://flukeout.github.io/ http://learnlayout.com/ https://benhowdle.im/cssselectors/ https://www.w3schools.com/css/default.asp Tiếng Việt https://thachpham.com/web-development/html-css/html-va-css-can-ban-danh-cho-cho-moi-nguoi.html https://vietjack.com/html/ https://vietjack.com/css/

Đáp án bài tập Javascript cơ bản Ajax – Thời tiết của thành phố

Đáp án của Bài tập Javascript cơ bản: JSON Ajax.Trong phần này chủ yếu là lấy dữ liệu từ API server, dùng hàm jQuery.getJSON để khỏi phải mất công parse sang object khi lấy dữ liệu từ server so với hàm jQuery.get, còn nếu không bạn hãy dùng jQuery.ajax rồi thêm rong request gửi đi: […]

Javascript cơ bản: callback

Callback là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp truyền 1 function lúc gọi hàm.Chúng ta sẽ đi làm bài tập A giao công việc xử lý văn phòng cho B, C, D. Mã html file index.html và baitap-callback.js như sau https://techmaster.vn/posts/34907/javascript-callback-la-gi https://viblo.asia/p/hieu-ve-callback-trong-javascript-pxvKokxyKLd https://coders.tokyo/2019/05/08/call-back-la-cai-quai-gi/ https://freetuts.net/callback-function-la-gi-callback-trong-javascript-759.html Call back in http request https://stackoverflow.com/questions/247483/http-get-request-in-javascript

Javascript cơ bản: JSON

Ứng dụng Javascript gửi request tương tác với API server, thì dữ liệu được đóng gói và format theo chuẩn để Client và Server có thể hiểu nhau. XML và JSON là các định dạng phổ biến được dùng cho việc này. JSON là viết tắt của json, định dạng hoàn toàn tương tự với […]

Javascript cơ bản: kiểu dữ liệu Map, Set

Trong JavaScript, Map là một loại object cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value, giống với object, tuy nhiên key trong map không chỉ là kiểu string mà key có thể là object https://completejavascript.com/map-trong-javascript-thi-sao/ https://ehkoo.com/bai-viet/map-set-javascript-es6-es2015 ttp://javascript.info/map-set http://javascript.info/keys-values-entries Kiến thức chung về Javascript http://javascript.info/garbage-collection https://www.htmldog.com/guides/javascript/

Javascript cơ bản: Kiểu dữ liệu đối tượng (Object)

Các kiểu dữ liệu cơ bản Javascript Javascript có các kiểu dữ liệu sau: Primitive Data (kiểu nguyên thủy) string number boolean undefined Complex Data (kiểu phức tạp) object function Chúng ta có thể kiểm tra kiểu của biến bằng toán tử typeof Kiểu dữ liệu object Kiểu đối tượng trong javascript bao gồm: Object, […]