Pivot và Unpivot trong SQL Server và DW

Giả sử ta muốn tính tổng số tiền của mổi sản phẩm theo tháng dựa vào số liệu sau: OrderID ProductID Name Value Quality PostingDate ORD001 1 Product A 9000 12 2019-11-11 ORD001 1 Product A 50000 2 2019-11-11 ORD001 2 Product B 8000000 5 2019-10-10 ORD002 3 Product C 9000000 1 2019-12-12 ORD002 1 […]

Concatenate column value to a string base on Grouping

samples, we have this rows in DB ID Name Value 1 A 4 1 B 8 2 C 9 We want to group this in to 2 rows group by Id, like this ID NameValues 1 A:4, B:8 2 C:9 This is 4 solutions for this: https://www.tutorialgateway.org/sql-concatenate-rows-into-string/ https://www.mytecbits.com/microsoft/sql-server/concatenate-multiple-rows-into-single-string Without Grouping you can do this for […]

SQL cơ bản

Một số bài học https://www.sohamkamani.com/blog/2016/07/07/a-beginners-guide-to-sql/?ref=hackr.io https://techmaster.vn/posts/34036/huong-dan-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau Một số tutorial SQL cơ bản học theo kiểu tương tác https://sqlbolt.com/lesson/select_queries_introduction https://www.codecademy.com/learn/learn-sql https://www.w3schools.com/sql/default.asp https://www.sqlteaching.com/ https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql#sql-basics

Thứ tự chạy các lệnh trong Javascript Event loop

Javascript được thực thi ở 1 thread duy nhất (single-threaded), Javascript dùng Call stack để lưu các gọi các hàm lồng nhau, nếu nhiều hàm cùng cấp được gọi thì làm sao để biết trước được cái nào được gọi trước trong khi thực thi lệnh của Javascript, khi ấy khái niệm Task Queue của […]

Javascript cơ bản: ES6 Promise, Async/Await – cách giải quyết các Function lồng nhau phức tạp

Các function lồng nhau nhiều cấp trong Js là vấn đề muôn thuở, bạn thấy khi click button thì callback thực thi function f1, f1 lại gọi API lấy data để callback f2, f2 gọi API khác để lấy data callback f3, f3 gọi API để lưu trũ dữ liệu sau đó callback f4, …..Cứ […]

Javascript cơ bản: class và OOP

Tạo ra các đối tượng thường theo 3 cách sau: Tạo trược tiếp: var obj = {} Thông qua function có đầu vào để tạo ra các prototype Thông qua class có đầu vào để tạo ra các prototype OOP là gì? nó là viết tắt của Object Oriented Programming (lập trình hướng đối tượng). […]

Đáp án bài tập Javascript cơ bản Ajax – Thông tin Pokemon (Pokedex)

Giao diện trang chủ sẽ liệt kê các pokemon (pokemon.html) Khi vào chi tiết của 1 pokemon (poke.html) ta sẽ thấy mỗi pokemon sẽ nằm trong 1 hay nhiều loại (types), hay các hệ: lửa, nước, bay được, …Giao diện hiển thị mỗi loại (type.html) sẽ liệt kê các Pokemon giống trang chủ pokemon.html poke.html […]