Javascript cơ bản: jQuery selectors

Khi dùng thư viện jQuery để tương tác với DOM của HTML thì quan trọng nhất là làm sao lấy được DOM.
Các hàm để lấy element của html bao gồm các hàm sau của document

document.getElementById()
document.getElementsByClassName()
document.getElementsByName()
document.getElementsByTagName()
document.querySelector()
document.querySelectorAll()

Bằng jQuery selectors, chúng ta có thể lấy element như các hàm querySelector hay querySelectorAll.

jQuery theo Id của element (trả về object)
jQuery theo tên element (trả về mảng object)

Một số link tham khảo: