HTML CSS cơ bản

Một số tutorial về HTML và CSS cơ bản nhất cần nắm bắt khi thiết kế giao diện website.
Cấu trúc layout (giao diện) web cơ bản gồm có các phần như header, footer, content và sidebar

HTML


Cấu trúc element trong HTML

CSS

Cấu trúc style CSS

Tiếng Việt