SQL cơ bản

Một số bài học https://www.sohamkamani.com/blog/2016/07/07/a-beginners-guide-to-sql/?ref=hackr.io https://techmaster.vn/posts/34036/huong-dan-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau Một số tutorial SQL cơ bản học theo kiểu tương tác https://sqlbolt.com/lesson/select_queries_introduction https://www.codecademy.com/learn/learn-sql https://www.w3schools.com/sql/default.asp https://www.sqlteaching.com/ https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql#sql-basics

Continue Reading
Close Menu